Great Gun, s. r. o.

Doživotní záruka

Kvalita našich Zbraní jsou na velmi vysoké úrovni a proto si Vám dovolujeme dát doslova "No-Questions-Asked Lifetime Warranty", neboli doživotní záruku bez jakýchkoliv dalších dotazů. Koupíte-li si zbraň Great Gun, bude Vám sloužit do konce Vašeho života. Který jiný výrobce Vám toto umožní?

No-Questions-Asked Lifetime Warranty - Doživotní záruka

Vysvětlení pojmů

Zákonná záruka

Na zbraně značky Great Gun se vztahuje dle občanského zákoníku zákonná záruka v délce 24 měsíců od data prodeje spotřebiteli.

Doživotní záruka

Doživotní záruka je garance společnosti Great Gun, že jejím prostřednictvím, oficiálního prodejce, nebo dovozce (u zahraničních zákazníků) bude Zbraň opravena nebo vyměněna prvnímu majiteli po celý jeho život a to v případě jakékoliv mechanické závady.

Podmínky Doživotní záruky:

 • Zbraň bude opravena nebo vyměněna po celou dobu života prvního majitele a to bez ohledu na počet závad uplatňovaných v rámci doživotní záruky (oprava nebo výměna se řídí vnitřními směrnicemi společnosti Great Gun).
 • V rámci Doživotní záruky se vás nikdo nebude ptát proč…, uvedete pouze závadu Vaší zbraně.
 • Registrace na www.greatgun.eu.
 • V rámci registrace musí Zákazník uvést své jméno, adresu, emailovou adresu, telefonní číslo, model Zbraně a výrobní číslo. Uvedení místa, kde Zákazník Zbraň koupil není povinné a slouží pouze ke zkvalitňování služeb. Zákazník taky zaškrtne, zda-li má zájem být informován o novinkách Great Gun.
 • Zákazníkovi bude na e-mailovou adresu zasláno Potvrzení o registraci společně se Zákaznickým kódem, později mu bude zaslána zákaznická karta.

V případě Doživotní záruky musí Zákazník:

 • V případě dodání zbraně prodejci nebo dovozci společně s popisem závady, adresou a telefonním kontaktem přiložit průkaz zbraně vedený na Jméno registrované osoby popř. firmy, Potvrzení o registraci obsahující Zákaznický kód, který byl po registraci zaslán na Zákazníkovu emailovou adresu, nebo Zákaznickou kartu.
 • V případě osobní návštěvy servisního střediska může registrovaný Zákazník uplatnit svůj nárok i prokázáním své totožnosti.
 • Výrobce, Prodejce nebo Dovozce si vyhrazuje právo kdykoliv zkontrolovat totožnost reklamující osoby s osobou uvedenou na Zákaznické kartě.
 • Nový výrobek je zákazník povinen při koupi řádně zkontrolovat včetně dokumentace k němu a seznámit se s jeho obsluhou. Zejména musí být řádně vyplněn záruční list s vyznačeným datem prodeje výrobku a doklad o prodeji (účtenka).
 • Great Gun s. r. o. může v případě neuznané reklamace požadovat náhradu nákladů spojených s reklamačním řízením po reklamujícím.
 • Výrobce, Prodejce nebo Dovozce si vyhrazuje právo v případě zneužití systému Doživotní záruky Spotřebitelem od příslibu Doživotní záruky odstoupit.

Záruční doba

 • Záruční doba, poskytovaná Great Gun s. r. o., činí 24 měsíců na dřevěné součásti a povrchovou úpravu, na vše ostatní lze uplatnit doživotní záruku.
 • Záruční doba začíná dnem prodeje zákazníkovi.
 • V záruční době jsou veškeré závady, pokud nespadají do výjimek uvedených v tomto záručním listě, odstraněny bezplatně. V případě, že je v průběhu záruční doby vyměněn na výrobku v rámci záruky jakýkoliv díl, stává se součástí výrobku a proto se na něho vztahuje záruka do konce záruční lhůty výrobku. Předpokladem je, že opravy jsou řádně prováděny Great Gun s. r. o. nebo autorizovaným servisem.
 • Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v opravě.

Zákonnou záruku a Doživotní záruku nelze uplatnit, jde-li o:

 • mechanická a jiná poškození zjevně vzniklá nesprávným zacházením (včetně mechanického poškození) nebo zacházením v rozporu s návodem k obsluze nebo nevhodným umístěním (vlhké, prašné, chemicky agresivní či jinak nevhodné prostředí)
 • poškození vzniklá opotřebením nad rámec běžného užívání
 • poškození vzniklá zásahem neoprávněné osoby
 • mechanická poškození způsobená uživatelem nebo tímto poškozením ovlivněné díly či části výrobku,
 • škody a závady způsobené zanedbáním údržby, nedodržením návodu na použití a bezpečnostních pokynů, nesprávným použitím, chybou obsluhy nebo neodborným zásahem,
 • vady, vzniklé vlivem skladování v nevhodném prostředí,
 • škody vzniklé na životním prostředí,
 • vady, kvůli kterým byla snížena cena výrobku, pokud nedošlo k jiné dohodě,
 • úpravy a zásahy do výrobku, provedené mimo Great Gun s. r. o. nebo mimo autorizovaný servis Great Gun s. r. o.,
 • vady vzniklé použitím neoriginálních součástí,
 • vady zapříčiněné střelivem, které neodpovídá předpisům C.I.P. nebo SAAMI
 • vzniklá opotřebení při běžném užívání nebo poškození vzniklá nešetrným zacházením
 • výrobky, u nichž nebyly dodrženy záruční podmínky

Vyřízení reklamace

 • Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 kalendářních dnů od data uplatnění reklamace. Uplatněním reklamace se rozumí fyzické předání/doručení výrobku autorizovanému servisu nebo Great Gun s. r. o., není-li s reklamujícím dohodnuto jinak.
 • Při uplatnění doživotní záruky si Great Gun vyhrazuje právo lhůtu pro vyřízení reklamace prodloužit.
 • Záznam každé záruční opravy musí být uveden v záručním listě.

Adresa servisního střediska

Great Gun s. r. o.
Svárov 53/38
691 53 Tvrdonice

Tel.: +420 603 939 033
E-mail: info@greatgun.eu

Provozní doba:
Po - Pá: 10.00 - 17.00

Záruční a jiné opravy - Postup při reklamaci